Central Directive
 

ÖĞRENCİ DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hedef, Dayanak, Kapsam, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1–(1)Öğrenci Danışma Merkezinin amacı, Üniversitemiz öğrencilerinin sağlıklı, nitelikli, başarılı ve çağdaş bireyler olarak yetişebilmeleri için öğrencileri destekleyici çalışmalarda bulunmaktır. Öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, akademik ve kültürel alanlardaki sorunlarını belirlemek,bu sorunlara rasyonel çözümler üretmek, bu alanlardaki potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulan Öğrenci Danışma Merkezinin çalışma esaslarını belirlemek bu yönergenin amacıdır.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46’ncı, 47’nci, 54’üncümaddelerine ve 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3–(1)Bu yönerge Gazi Üniversitesi öğrencilerine verilecek rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetlerin amacını, merkezin faaliyet alanlarını merkezin işleyişini, merkezde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yönetim organlarının görev ve yetkilerine ilişkin esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 4 – (1)Bu yönergede yer alan;

 

a) Daire Başkanlığı : Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

b) Merkez, ÖDM : Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Merkezini,

c) Müdür : Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Merkezi Müdürünü,

ç) Rehberlik ve Psikolojik Danışman :  Merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitiminde psikolojik hizmetler alanında lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olan meslek elemanını,

d) Rektörlük : Gazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Sosyal Çalışma Görevlisi : Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensubunu,

f) Üniversite : Gazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu : Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

h) Başarı düzeyi : Başarılı öğrencilerin tespiti için her yıl Üniversite Senatosunca belirlenen en düşük genel not ortalamasını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Görevleri ve Faaliyetleri

Merkezin Görevleri

Madde 5 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilere rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri sunmak ve her türlü sağlanmış destek ile bu desteklerden yararlanan öğrenci bilgilerinin tek merkezde kaydedilmesini ve takibini sağlamaktır.

Merkezin Faaliyetleri

Madde 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

                                               

A) Rehberlik Hizmeti: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, başvuran öğrencilerin karşılaştıkları duygusal sosyal, eğitim veya meslek iş seçimine ilişkin sorunlarının doğru yönlendirilmesi amacıyla merkez ofisinde bulunan tam zamanlı “Rehberlik ve Psikolojik Danışman” tarafından verilir.

1) Öğrencilerin, eğitsel, mesleki ve kişisel alanda yaşadıkları problemleri çözmelerinde ve ihtiyaç duydukları konularda bireysel görüşmeler yapmak, seminer, konferans, eğitim ve grup çalışmaları düzenlemek ve öğrenciye rehberlik etmek,

2) Duygusal sorunları olan öğrencilerin, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma görüşmeleri yapmak, bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak,

3) Öğrencilerin desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirlemek ve öğrencileri daha iyi tanımak amacı ile ölçek ve test uygulamaları gerçekleştirmek,

4) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,ilgili birimlerle eşgüdüm sağlayarak, ihtiyaçlar dahilinde seminer, kurs, panel, grup çalışması vb. etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,

5) Öğrencilerin öğrenimleri süresince karşılaşabilecekleri sorunların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

6) Problemlerin çözümünde etkenin ortadan kaldırılması yönünde gerekli çalışmalar yapmak,

7) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı, aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversite yaşamına alışmasını sağlamak,

 

B) Sosyal Danışma : Sosyal destek hizmetleri; Burs Destek Hizmeti, Yemek Bursu Destek Hizmeti, Kısmi Zamanlı İş Sağlama Hizmeti, Sosyo-Kültürel Destek Hizmetleri, Yurt Bursu ile Ayni ve Nakdi Yardımlar olarak sınıflandırılır.Bursların devamlılığı öğrencilerin başarı düzeyi ile ilgilidir.

 

1) Burs Destek Hizmeti :

 

a) Vakıflar, yardımseverler, gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları bağışlardan sağlanan kaynaklar, her yıl ÖDM Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda maddi desteğe ihtiyacı olup gerekli başarı düzeyini sağlayan/sürdüren Üniversite öğrencilerine tahsis edilir.

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından her yıl üniversitemize ayrılan karşılıksız burs kontenjanı fakülte ve yüksek okulların kayıtlı öğrenci sayıları göz önüne alınarak belirlenir.

c) Belirlenen sayı doğrultusunda duyuru yapılır.

d) Öğrencilerin talepleri internet üzerinden sosyal durum belirleme formu aracılığıyla alınır.

e) Bu kaynaklardan faydalanacak öğrenciler Üniversite Burs Bilgi Sistemi aracılığıyla belirlenir, Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

f) Hak kazanan öğrencilerin,KYK bursları için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğününilgili internet sayfasına kayıtları yapılır.

 

2) Yemek Bursu : İhtiyacı olan öğrencilere, günde bir öğün ücretsiz yemek bursu imkânı sağlanır.

 

a) Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilere verilecek olan yemek bursu sayısı yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

b) Belirlenen sayı doğrultusunda duyuru yapılır.

c) Burs talebi olan öğrencilerin, her eğitim ve öğretim dönemi başında ders kayıtlarından önce, Gazi Üniversitesi İnternet sayfasında ilan edilen sosyal durum belirleme formunu doldurmaları zorunludur.

d) Burs Bilgi Sistemiyle belirlenen öğrenci listeleri Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

e) Belirlenen öğrencilerin ücretsiz yemek bursunun akıllı yemek kartlarına tanımlanma işlemi merkez tarafından takip edilir.

f) Bir akademik yıl için geçerlidir.

         

3)Kısmi Zamanlı Çalışma : İhtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır.

 

a) İhtiyaç sahibi birimler çalıştırabilecekleri öğrenci sayılarını Öğrenci Danışma Merkezine resmi yazı ile bildirir.

b) Üniversite genelinde kısmi zamanlı çalışacak öğrenci sayısıÖğrenci Danışma Merkezi Yönetim Kurulunda karara bağlanarak, ilan edilir.

c) İşe alınacak öğrenciler Burs Bilgi Sistemindebelirlenir ve ÖDM Yönetim Kurulunda karara bağlanarak ilan edilir.

d) Öğrenci, adına açılan hesap numarası ve istenilen evrakları hazırlayarak merkeze teslim eder.

e) Hesap numaraları SGK girişi için tahakkuka gönderilir.

f) Talebi olan birimlerde görevlendirilen öğrenciler, ihtiyaç sahibi birimlere resmi yazı ile bildirilir.

g) Öğrenci çalıştıran birimler, çalışan öğrencilerin maaşlarını alabilmeleri için öğrencilerin günlük imza çizelgesininde bulunduğu aylık puantajlarını her ayın ilk üç iş günü içinde resmi yazı ile Öğrenci Danışma Merkezine gönderir (puantajı gelmeyen öğrencilerin SGK girişi yapılamaz ve ücret ödenemez).

h) Merkezde, birimlerden gelen puantajlar incelenir, ödemenin yapılabilmesi için muhasebe birimine gönderilir.

 

4) Sosyo-Kültürel Destek Hizmetleri : Merkez, öğrencilerin Üniversitenin zengin kültürel etkinliklerinden yararlanmalarına yardımcı olur.

 

5) Yurt Bursu : Gazi Üniversitesi bünyesindeki yurtlarda kalmak isteyip, maddi durumu iyi olmayanbaşarılı öğrencilerin her yıl ÖDM Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda ücretsiz olarak yurtta kalmaları sağlanır veya indirim uygulanır.

a) Yurt bursu kontenjanı o yılki yurt başvuruları göz önüne alınarak,Yönetim Kurulunda belirlenir.

b) Yurt bursu verilecek öğrencilerBurs Bilgi Sistemiyle değerlendirilir, Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

c) Bir yıllığına verilir.

6) Ayni ve Nakdi Yardımlar : Merkez bağış yolu ile kendisine ulaştırılanpara,gıda,giysivekitap gibi yardımları ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırır.

a) Hak kazanan öğrencilerBursBilgi Sistemiyle belirlenir, Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

b) Kayıtları Merkezde tutulur.

 

C) Öğrenci Danışma Hizmeti : Bu kapsamda;

 

1) 444 9487 (444 9 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü) numaralı telefon aracılığıyla öğrencilere bilgi verilmesi,

2) Elektronik posta ile gelen bilgi taleplerini karşılama,

3) Şikâyetleri kabul etme ve yanıtlama hizmetlerinin sunulması planlanmıştır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Sorumlulukları

Merkez

Madde 7 –(1) Merkez, Gazi Üniversitesinin Merkez yerleşkesinde de faaliyet gösterir. Faaliyetlerini, Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yürütür.

Müdür

Madde 8 –(1) Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görevli bir şube müdürü Daire Başkanın önerisi ile Rektör tarafından Merkez Müdürü olarak görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 9 – (1) Müdür,Merkezin yöneticisi ve temsilcisidir. Görevleri şunlardır:

 

a) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlamak, personel ve birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimlerini yapmak,

b) Merkezde verilen hizmetlere ilişkin gerekli kayıtların tutulması, standart formların düzenlenmesi, veri girişlerinin yapılması, istatistiksel bilgilerin hazırlanması, iş programlarının, faaliyet ve değerlendirme programlarının hazırlanmasını ve ilgili mercilere zamanında ulaştırılmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların Merkezde uygulanmasını sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının Yönetim Kurulu Defterine düzenli olarak işlenmesini sağlamak,

d) Eğitim dönemi başında merkezin yıllık çalışma programı tasarısını, eğitim dönemi sonunda da faaliyet raporunu hazırlamak, yönetim kuruluna sunmak,

e) İzin, hastalık, tayin gibi nedenlerle ayrılan personelin yaptığı işin aksamaması için gerekli düzenlemeleri yapmak,

f) Merkezin ihtiyaçlarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirerek giderilmesini sağlamak,

g) Merkezde çalışan personelin özlük ve sosyal haklarını izlemek,

ğ) Merkezin çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği yapmak,

h) Bu yönergede belirtilen hizmetlerin zamanında, verimli ve düzenli yürütülmesini sağlamak,

ı) Merkezin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlamak,

i) Öğrenci Danışma Merkezi Müdürü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen bütün görevleri yapmak.

Öğrenci Danışma Merkezi Yönetim Kurulu

Madde 10 – (1) Öğrenci Danışma Merkezi Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapan, 5(beş) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

 

a) Başkan : Sağlık Kültür ve Spor Dairesinden Sorumlu Rektör Yardımcısı

b) Başkan Yardımcısı : Sağlık Kültür ve Spor Dairesinden Sorumlu Rektör Danışmanı

c) Üye : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

ç) Üye : Öğrenci Danışma Merkezi Müdürü

d) Üye : Öğrenci Danışma Merkezinde görevli Sosyal Çalışma Görevlisi yada Rehberlik ve Psikolojik Danışman

 

(2) Yönetim kurulu üyeleri Rektör tarafındangörevlendirilir ve görevinden ayrılan ya da emekli olan üyelerin yerine atanma usulüne uygun olarakyeni üyeler görevlendirilirler.Kurul en az 3 (üç) ayda bir toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayan komisyon üyesi itirazına ilişkin dilekçesini üç iş günü içerisinde kurul başkanına sunar.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde11 – (1) bYönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Yönetim Kurulu üç ayda bir, gerekli hallerde daha sık toplanır.

b) Eğitim dönemi başında merkezin yıllık çalışma programı tasarısı, eğitim dönemi sonunda da faaliyet raporu görüşülüp karara bağlamak.

c) Gazi Üniversitesi Burs Bilgi Sistemine göre ve Sosyal Durum Belirleme Formu puanlamasına göre belirlenmiş olan öğrencilere Barınma Bursu, Yemek Bursu, Kredi Yurtlar Kurumu Bursu, KısmiZamanlı İş, Ayni ve Nakdi Yardımlar ve diğer bursların verilmesi konularını karara bağlamak.

ç) Kredi Yurtlar Kurumu karşılıksız başarı bursu verilmesi planlanan öğrenci listeleri inceleyerek karara bağlamak.

d) Yapılması planlanan sosyal faaliyetler, kurslar, seminerler, vb. etkinlikleri görüşüp karara bağlamak.

e) Eğitim öğretim yılı başında öğrencilere verilecek ücretsiz yemek bursu sayısını belirlemek.

f) Onaylanan kararlar tarih ve sayı sırasına göre karar defterine yazılır ve onaylamak.

g) Merkeze, öğrencilerden gelen şikâyet, öneri ve talepleri değerlendirip karara bağlamak.

ğ) Merkezin çalışması ve faaliyetleri için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından ayrılacak yıllık bütçeyi görüşülüp karar bağlamak.

 

Sosyal Çalışma Görevlisinin Görevi

Madde12 – (1) Sosyal Çalışma Görevlisinin görevleri şunlardır:

 

a) Öğrencilerin, içinde yaşadıkları ya da yeni katıldıkları sosyal çevrelerinden kaynaklanan psiko-sosyal, kültürel sorunlarını tespit ederek, öğrencinin toplumsal fonksiyonlarını düzeltmeye, bu fonksiyonları desteklemeye ve geliştirmeye çalışmak,

b) Sorun olarak getirilen olgunun çözülmesine ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapma, bu sorunların çözümü ya da en aza indirgenmesi için mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak gerekli yardımlarda bulunmak,

c) Öğrencinin durumunu ve kaynaklarının değerlendirilmesini sağlamak,

ç) Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda sistemler ve kurumlar arası iletişim kurarak yetkili birimlere bilgi verme, vakanın yöneticisi olarak yönlendirme, değerlendirme, hizmet planlanması için bağlantı kurmak. Hizmetlerin eşgüdümünü takip etme ve hizmetin sunumunu sağlamak,

d) Merkeze başvuruda bulunan öğrencinin sosyal inceleme raporunu hazırlayarak sosyal, sağlık, ekonomik verilerini tamamlamak.Öğrenciyi sorunlarına çözüm bulacağı yer ve organlara yönlendirmek ve bilgilendirmek,

e) Sosyal Durum Belirleme Formu oluşturma ve etkin işlemesini takip etmek,

f) Burs Bilgi Sisteminin etkin ve verimli çalışmasını takip etmek,

g) Burs Bilgi Sisteminden aldığı verileri inceleyip değerlendirmek,

ğ) Merkeze başvuruda bulunan öğrencilerin ön incelemesini yaparak, sosyal inceleme raporu düzenlemek,

h) Öğrenciler ile bireysel ve grup görüşmeleri yaparak önerilerde bulunmak,

ı) Gizlilik ilkesine uygun olarak yapılan çalışmalar ve ilgili kayıtları tutma, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenleme ve arşivlemek,

i) Olanaklar ölçüsünde hizmetin etkinliğinin artırılması amacıyla uygun inceleme ve araştırmalar yapmak,

j)Danışma hizmeti vermek,

k) Merkezin amacını işleyişini ve sunulan hizmetlerini öğrencilere tanıtmak,

l) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde yürütmek,

m) Merkezde gerçekleştirilen sosyal hizmet alanıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmasında görev alma, istatistiki verileri toplama ve rapor hazırlamak,

n) Mesleğiyle ve merkezinhizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izleme, uygulamalarında bu gelişmelerden yararlanmak,

o) Mevzuatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve müdür tarafından verilen görevleri yapmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Görevleri

Madde13 – (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın görevleri şunlardır;

 

a) Psikolojik değerlendirme teknikleri ve gözlem metotları kullanarak, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına, gizilgüçlerini (potansiyellerini) en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek vermek,

b) Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda sistemler ve kurumlar arası iletişim kurarak yetkili birimlere bilgi verme, vakanın yöneticisi olarak yönlendirme, değerlendirme,hizmet/tedavi planlanması için bağlantı kurma, hizmetlerin eşgüdümünü takip etme ve hizmetin sunumunu sağlamak,

c) Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli mesleki uygulamalarla katkıda bulunmak,

ç) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve katkıda bulunmak,

d) Öğrencilere yönelik psiko-sosyal alanda koruyucu, önleyici, destekleyici hizmetleri bireysel ve grup çalışmalarıyla danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gerçekleştirmek,

e) Psikolojik ölçme araçlarını standartlarına uygun olarak uygulama, değerlendirme, sonucunda gerekli rehberlik hizmetini vermek,

f) Mesleğiyle ve merkezinhizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izleme, uygulamalarında bu gelişmelerden yararlanmak,

g) İhtiyaç duyan öğrencilere sınav kaygısı, dikkati yoğunlaştırma yöntemi, öğrenme teknikleri ve yöntemleri konularında bilgi ve beceri eğitimi vermek,

h) Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerilerini geliştirmelerine yardım etmek,

i) Öğrencilere sorunlarla başa çıkma becerisi kazandıran etkinlikler düzenlemek,

j) Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilere kendi ilgi ve yeteneklerini tanıması ve uygun seçimler yapmasında yardımcı olmak,

k) Gizlilik ilkesine uygun olarak yapılan çalışmalar ve ilgili kayıtları tutma, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenleme ve arşivlemek,

l) Olanaklar ölçüsünde hizmetin etkinliğinin artırılması amacıyla uygun inceleme ve araştırmalar yapmak,

m) Merkezin amacını işleyişini ve sunulan hizmetlerini öğrencilere tanıtmak,

n) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde yürütmek,

o) Merkezde gerçekleştirilen alanıyla ilgili işlerde araştırma, proje, ve etkinlik çalışmasında görev alma, istatistiki verileri toplama ve rapor hazırlamak,

p) Mevzuatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve müdür tarafından verilecek görevleri yapmak.

 

İdari Personelin Görevleri

Madde 14 – (1) Görevlendirilecek idari personelin görevleri şunlardır;

 

a) Amirlerin yaptığı görev bölümü ile kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmak,

b) Resmi internet şifresini yasal çerçevede kullanmak,

c) Resmi evrakları arşivlemek,

ç) Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlama ve takip etmek,

d) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları karar defterine işlemek,

e) Merkezin faaliyetleri kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin ve burslardan yararlanan öğrencilerin bütün iş ve işlemlerini yapmak,

f) Öğrencilerin başvurularını kabul etme ve gerekli formların doğru bir şekilde doldurulup teslim edilmesini sağlamak,

g) Öğrencilerin şikayet, istek ve önerilerini kabul edip gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

h) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin gerekli evraklarını kabul edip gerekli karşılaştırma ve değerlendirmeleri yapma,

i) Merkezden danışma hizmeti alacak öğrencilerin gerekli randevularını talebe uygunolarak planlama,

j) Danışma hizmeti alan ve başka birime veya bölüme havale edilen öğrencilerin gidecekleri yerle irtibatını sağlama ve randevularını almak,

k) Mevzuatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve müdür tarafından verilecek görevleri yapmak.

 

4. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bütçe

Madde 15 – (1) Öğrenci Danışma Merkezi Yönetim kurulunda karara bağlanan yıllık faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince bütçeden pay değerlendirilmesi yapılarak ilgili karar Rektörlük oluru ile onaylanır.

Yürürlük

Madde16– (1) Bu Yönerge, Gazi Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

                  (2) Bu yönerge yürürlüğe girdiğinde, Gazi Üniversitesi Burs Yönergesi yürürlükten kalkar.

                  (3) Bu yönerge yürürlüğe girdiğinde, Gazi Üniversitesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi Yönergesindeki ilgili maddeler yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 17 – (1)Bu yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.