Kısmi Zamanlı İş Sözleşmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÖZLEŞMESİ

2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 46. maddesi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine göre hazırlanmış işbu süresi belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi aşağıda isim (ünvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci arasında yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “öğrenci” olarak anılacaktır.

1.TARAFLAR

İŞVERENİN;
Adı Soyadı (Ünvanı)  : Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Adresi                     : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA


ÖĞRENCİNİN ;

Adı Soyadı                             : ………………………………………………

Baba Adı                               : ………………………………………………

Doğum Yeri ve Tarihi             : ……………………………       ….. / ….. / …..

İkamet Adresi                       : ………………………………………………

Fakülte/Yüksekokul/

Enstitü                                 : ………………………………………………

Bölüm                                 : ………………………………………………

Öğrenci No                          : ………………………………………………

T.C. Kimlik No                     :………………………………………………

Telefon No                         : ………………………………………………


2. ÖĞRENCİNİN ÇALIŞACAĞI BİRİM:
……………………………………………………………………………………

3. ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI İŞ:
……………………………………………………………………………………

 

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

 

Bu kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma sözleşmesi, …/…/20… tarihinde İşe Giriş Bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ile yürürlüğe girer. Herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın imzalandığı Eğitim Öğretim Yılı sonunda kendiliğinden sona erer.

Öğrencinin haklarının bitmesi veya usul ve esaslara aykırı davranması ya da hizmetine ihtiyaç kalmaması nedeniyle çalışmakta olduğu birimin ilgili öğrencinin çalışmasının iptali ile ilgili yazısına istinaden işveren tarafından tek taraflı olarak fesh edilinceye veya kendi isteği ile işinden ayrılıncaya kadar sözleşme devam eder.  

 

5. DİĞER KOŞULLAR:

 

a)                  Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, bütçe imkanları dahilinde her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

b)                 Kısmi zamanlı olarak çalıştırılmalarına karar verilen öğrenciler işe başlamadan önce ücret ödemeleri için ………………………………. Şubesi’nde kendi adlarına hesap açtırırlar ve IBAN numaralarını (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) ğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi  bildirirler.

c)                  Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığı ücret alırlar.

d)                 Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciye çalışacağı birim tarafından yaptırılacak iş ve işlemlerin tanımı yapılır, görev ve sorumlulukları belirtilir ve haftada 15 saati geçmemek üzere çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımını, işin başlama ve bitim saatlerini belirtir çalışma planı birimince kendisine tebliğ edilir.

e)                  Milli Bayram ve Genel Tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte hafta sonu, resmi tatil ve gece hizmete açık birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine çalışmak zorundadır.

f)                  Birim Yöneticileri gerek gördüğü takdirde kısmi zamanlı öğrencinin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

g)                 Öğrenciler çalıştıkları sürece Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne uygun davranışlarda bulunmak zorundadırlar. Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı hal ve fiillerde bulunan, “Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi”nde belirtilen esaslara aykırı hareket eden öğrencilerin Öğrenci Çalıştırma Sözleşmeleri işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Öğrenciler,  Öğrenci Çalıştırma Sözleşmeleri’nin bu şekilde işveren tarafından haklı feshi halinde herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

h)                  İdareye bilgi vermeden ve haklı bir mazereti olmaksızın işten ayrılan öğrenciler o öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak haklı bir mazereti bulunduğunu belgeleyenler o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilirler.

i)                   Kısmi zamanlı öğrenciler sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

j)                   İşverenin iş bu sözleşmeyi dilediği zaman fesh-i ihbarda bulunmaksızın tek taraflı fesh etme hakkı saklıdır. Öğrenci bu şekilde sözleşmenin feshi durumunda işverenden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

k)                 Öğrenci bu sözleşme ile “Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ı kabul etmiş sayılır.

l)                   Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde “Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hükümleri uygulanır. 

m)               Kısmi zamanlı öğrenci kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

n)                 Kısmi zamanlı öğrenci iş sözleşmesinin feshini, 15 gün önceden kendi el yazısıyla yazılmış bir dilekçeyle çalıştığı birime bildirir ve ayrılmasında sakınca yoktur yazısı alarak kendi isteği ile işinden ayrılabilir. Kendisine teslim edilmiş olan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa tazmin etmeyi taahhüt eder.

 

Süresi belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi taraflarca okunup imzalanmış ve taraflar bu sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul, taahhüt ve beyan etmişlerdir.


ÖĞRENCİ                                                                                       İŞVEREN TEMSİLCİSİ

(Adı Soyadı ve İmza )                                                                     (Adı Soyadı ve İmza )                                                                     
         …./…./….                                                                                       …./…./….